รายชื่อผู้สมัครสอบ Pre-Test ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับสถานะการชำระเงินค่าสมัครแล้ว
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
(เรียงจากเลขประจำตัวผู้สมัคร)

เลขที่สมัคร
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุล
ชั้นปัจจุบัน
โรงเรียน
จังหวัด
วันที่ปรับข้อมูล
0001 เด็กหญิง นภัทร อุ่นยวง ประถมศึกษาปีที่ 6 มารีย์วิทยาบางบัวทอง นนทบุรี
0002 เด็กชาย อินรัตน์ ยุติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนนทบุรี​ นนทบุรี​
0003 เด็กชาย จตุรภัทร กรรณสูต ประถมศึกษาปีที่ 6 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม
0005 เด็กชาย ธาวิน ศรีกนก ประถมศึกษาปีที่ 6 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี
0006 เด็กหญิง ธีวรา อ่อนละมัย ประถมศึกษาปีที่ 6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
0008 เด็กชาย ปิยังกรู วิริยะวัฒนะ ประถมศึกษาปีที่ 4 มณีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
0009 เด็กชาย ศิลปิน ปรีชากุล ประถมศึกษาปีที่ 6 กสิณธรอาคาเดมี่ กรุงเทพมหานคร
0010 เด็กหญิง กมลชนก ทองเลื่อน ประถมศึกษาปีที่ 6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
0011 เด็กชาย ธนกฤต ณัฐญานุกรู ประถมศึกษาปีที่ 6 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี
0014 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญทิพย์ภานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 5 เปรมประชาวัฒนา (เครือคาทอลิค) นนทบุรี
0015 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ แก้วใจ ประถมศึกษาปีที่ 6 บุญยศรีสวัสดิ์ นครปฐม
0016 เด็กหญิง ธัญญอนงค์ สุขสวัสดิ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ สมุทรสาคร
0017 เด็กหญิง สิริทิศา จันทร์เขียด ประถมศึกษาปีที่ 5 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) นนทบุรี
0018 เด็กชาย ชวิศ นิลชำนาญ ประถมศึกษาปีที่ 6 สากลศึกษาบางบัวทอง นนทบุรี
0019 เด็กหญิง เขมจิรา รอชัยกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี
0020 เด็กชาย ชวกร บุญฤทธิ์ภักดี ประถมศึกษาปีที่ 6 เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี
0021 เด็กชาย นันนพัทธ์ เดชธาวินสิทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี
0022 เด็กชาย ปกรณ์ เพชรจอม ประถมศึกษาปีที่ 6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
0023 เด็กชาย ภูมิ ดำริพัฒนสกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล นครปฐม
0025 เด็กหญิง ญาณิศา ศาลางาม ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านนาค่าย มหาสารคาม
0026 เด็กชาย สุรธัช วงศ์ศิลปกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
0027 เด็กชาย สถิตย์พงษ์ ลักษณะวิลัย ประถมศึกษาปีที่ 6 ไทยรัฐวิทยา4 นครปฐม
0028 เด็กหญิง กัลยา ตันเจริญ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านคลองโยง นครปฐม
0030 เด็กชาย คณากร สายกลิ่น ประถมศึกษาปีที่ 6 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี
0031 เด็กชาย สรวิชญ์ เทพสินธพสกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี
0032 เด็กหญิง แก้วตา อินทวงค์ ประถมศึกษาปีที่ 6 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี
0033 เด็กชาย เมธัส อาณัติสาธุการ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
0034 เด็กชาย ฐิติพันธุ์ มานะสมบูรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
0035 เด็กหญิง กัลยภรณ์ สุธารส ประถมศึกษาปีที่ 6 กสินธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดนนทบุรี
0037 เด็กหญิง กมลชนก ปลัดปกครอง ประถมศึกษาปีที่ 6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี

รวมผู้สมัคร 1457 คน : จำนวน 49 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] ถัดไป>>
กลับหน้าแรก