สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง         ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา  - ค.บ. คณิตศาสตร์
                    - กศม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)
รายวิชาที่สอน
     - สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2

ตำแหน่ง      ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา  - ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   - ปร.ด. สาขาพัฒนศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายวิชาที่สอน
 

3

ตำแหน่ง        ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา  ค.บ.คณิตศาสตร์
รายวิชาที่สอน
 - สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3

4

ตำแหน่ง          ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา    - วท.บ.คณิตศาสตร์
                      - ศษ.ม. คณิตศาสตร์
รายวิชาที่สอน

5

ตำแหน่ง        ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา  - วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                    - ปวค. วิชาชีพครู

6

ตำแหน่ง        ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายวิชาที่สอน
 - ค41101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 ม.4
 - ค41102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 ม.4

7

ตำแหน่ง         ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา   - ค.บ. คณิตศาสตร์
                     - ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา
รายวิชาที่สอน 
 - คณิตศาสตร์ ม.1

8

ตำแหน่ง           ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา    - ค.บ.คณิตศาสตร์
                      - ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา
รายวิชาที่สอน
 

9

ตำแหน่ง           ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา     - ค.บ.คณิตศาสตร์
                       - กศ.ม.การมัธยมศึกษา
รายวิชาที่สอน
 

10

ตำแหน่ง           ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา     - ค.บ. คณิตศาสตร์
                       - กศม. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 
    - หัวหน้างานวัดและประเมินผล
    - ผู้จัดการร้านสวัสดิการโรงเรียน
    - อาจารย์หอพัก
 

11

ตำแหน่ง          ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา    - ค.บ. คณิตศาสตร์
                      - ศษ.ม.  นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
รายวิชาที่สอน
 
 

12

ตำแหน่ง       ครูชำนาญการ (คศ.2) 
วุฒิการศึกษา - ค.บ. คณิตศาสตร์
                   - ศษ.ม. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
รายวิชาที่สอน
   - สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

13

ตำแหน่ง        ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา
รายวิชาที่สอน
  - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

14

ตำแหน่ง         ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา   ศษ.บ. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
รายวิชาที่สอน
 

15

ตำแหน่ง         ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษษ  ค.บ. การศึกษาคณิตศาสตร์  (5 ปี)
รายวิชาที่รับผิดชอบ
    - คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1
    - คณิตศาสตร์เพิ่มเติมพิเศษ ม.1
 

16

ตำแหน่ง         ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา   วท.บ.คณิตศาสตร์
รายวิชาที่สอน

17

ตำแหน่ง         ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา   - ศษ.บ. คณิตศาสตร์-ชีววิทยา
                     - ศษ.ม. การวัดและการประเมินผล
รายวิชาที่สอน

18

ตำแหน่ง       ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา    - วท.บ. คณิตศาสตร์
                      - วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์
รายวิชาที่สอน

19

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
วุฒิ  ค. บ. คณิตศาสตร์
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 - คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 3
 - คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 5
 - คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 6

20

ตำแหน่ง    ครูผู้ช่วย
วุฒิ    ค.บ.คณิตศาสตร์
รายวิชาที่รับผิดชอบ
  - คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2

21

ตำแหน่ง      ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา  - กศ.บ. วัดและประเมินผลการศึกษา
                    - ศษ.ม. วัดและประเมินผลการศึกษา
รายวิชาที่สอน
     - คณิตศาสตร์ ม.6

 

22

ตำแหน่ง      ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา  - ค.บ.คณิตศาสตร์
รายวิชาที่สอน
    - คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
7 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th