สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 1 guest กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

เรื่องน่ารู้กับภารกิจลับในยามเช้า

การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย

การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

ผลงานเผยแพร่

นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป สามารถนำสื่อการเรียนรู้ ผลงานที่เผยแพร่ของโรงเรียนไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  อ่านต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559นายวรศักดิ์  วัชรกำธร
ประธานกรรมการ


กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
5                                          
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตตฺนธฺโร)      พระครูพิพิธธรรมภาณ (สมมิตร อาจารสิริ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


              
นายแสงเทียน อยู่เถา        นายสมเกียรติ  พิณทอง         นายนิพนธ์  ยอดดำเนิน        

                               
       นายอิทธิพัทธ์  เจนวิจักษณ์       นายสุวรรณ  วังสุขจิต           นายธีรพงศ์  ฟังเร็ว

 
                          

 

นางประภาวรรณ  ราชศิริส่งศรี           นายณัฐวัฒน์  ปริยพาณิชย์
          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชม         กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  
                             


                
นายยศวรรธน์  เสนนะ              นางสาวพิทยา อึ้งบุญชู            นายสายชล  ศรีเอม

   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
            กรรมการผู้แทนครู               กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า


 1 
นายนพดล  เด่นดวง 
กรรมการและเลขานุการ


ตราพระราชทาน

กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่ากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จึงขอพระราชทานตราสัญลักษณ์และสีประจำกลุ่มโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับตราสัญลักษณ์นั้นได้ขอ พระราชทานดังนี้

เพลงโรงเรียน

1 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม คณะนักร้อง Download เนื้อร้อง
2 แกรนด์มารฺ์ชโรงเรียน กภน คณะนักร้อง

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ธำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ

ประวัติโรงเรียน


      โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาจาก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ บุตรข้าราชบริพาร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนทั่วไปในท้องที่จังหวัดนครปฐม ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อันเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในท้องถิ่นภูมิภาค ซึ่งในตอนแรกใช้ชื่อว่า "โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม" โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ จำนวน 22 ไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน
    สำนักพระราชวังจึงได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้ง โรงเรียนดังกล่าวขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้น้อมรับพระราชดำริและเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนนี้ในเขตการศึกษาต่าง ๆ อีก 8 โรง โดยในระหว่างที่รอพระราชทานชื่อได้ตั้งชื่อโรงเรียนทั้ง 9 โรงนี้ ว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดนครปฐม" เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมงคลนาม โรงเรียนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 ว่า "โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) " โรงเรียนจึงได้ถือเอาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนพร้อมทั้งทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ เพื่อเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

           เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เมื่อ 28 มีนาคม 2545


สีพระราชทาน สีเหลือง - ม่วง
สีเหลือง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
สีม่วง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คติพจน์พระราชทาน ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์
คำขวัญของโรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

ที่ตั้งโรงเรียน

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
7 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th