สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

พิธีทำบุญวันคล้ายวันพระราชทานมงคลนาม และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร "คนดีศรีกาญจนา"

 

         วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ งานทำบุญวันคล้ายวันพระราชทานมงคลนาม และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร "คนดีศรีกาญจนา"  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานมงคลนามว่า "โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย" ให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งร่วมแสดงความภาคภูมิใจต่อเกียรติประวัติอันดีงามของโรงเรียน โดยมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบธรรมศึกษาเอก ณ อาคารศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตตินุธโร)

กำหนดการวันสถาปนาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

รายชื่อนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร คนดีศรีกาญจนาฯ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

img

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงานและลำดับที่นั่ง

รายชื่อนักเรียนแยกตามประเภท
ประเภทเรียนดีเยี่ยม

ประเภทมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้กับโรงเรียน
ประเภทจิตอาสาเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
นักเรียนประเภทเรียนดีเด่นให้รับเกียรติบัตรกับครูที่ปรึกษา
ประเภทเรียนดีเด่น
**ยกเลิกการซ้อมวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 

แจ้งนักเรียนที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาสอบผ่านธรรมศึกษาเอก ประจำปี ๒๕๖๑รายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา สอบผ่านธรรมศึกษาเอก ประจำปี ๒๕๖๑

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ที่กำลังฝึกภาคสนามประจำปี ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

      วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้บริหาร และคณะครู เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ที่กำลังฝึกภาคสนามประจำปี ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ สังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองทัพบกไทย ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมรับเสด็จผู้แทนพระองค์ฯ ในการบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

       วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน ในการบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 
       ผู้บริหาร คณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมคณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมรับเสด็จผู้แทนพระองค์ และร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

        วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ (ชาย) เดินทางเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ (ชาย) เดินทางเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร( เขาชนไก่ ) จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๗๕ นาย

เยี่ยมชมรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

          วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จำนวน ๘๐ คน เข้าเยี่ยมคารวะนายชวน หลักภัย ประธานรัฐสภา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๒-๔๐๓ ชั้น ๔ และเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา เกียกกาย

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

            วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เลิศประชารักษ์" โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วางศิลาฤกษ์หอพระเพื่อประดิษฐานองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง (จำลอง) รูปเหมือนพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) และทรงถวายผ้าห่มสไบทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางกาย ฉายอัจฉริยะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา กาญจนาฯ น้อมรำลึกพระภูมี สดุดีองค์ราชัน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

           วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้ให้โอวาทและกำลังใจแก่นักเรียน ก่อนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางกาย ฉายอัจฉริยะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา กาญจนาฯ น้อมรำลึกพระภูมี สดุดีองค์ราชัน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
8 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th