สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง
          ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา    - ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
                      - ศษ. ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
รายวิชาที่สอน
 

2

ตำแหน่ง           ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา   - ค.บ. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
                          - กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
รายวิชาที่สอน

3

ตำแหน่ง        ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา  - วท.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
                    - คศ.ม. การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
รายวิชาที่สอน
 - งานบ้าน งานประดิษฐ์

4

ตำแหน่ง         ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา   คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
รายวิชาที่สอน
 - เกษตร ชั้น ม.2,ม.5

5

ตำแหน่ง          ครู  (คศ.1)
วุฒิการศึกษา    - คอ.บ. ครุศาสตร์เกษตร
                      - วท.ม. ครุศาสตร์เกษตร
รายวิชาที่สอน

6

ตำแหน่ง           ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา     - คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
                      
- บธ.ม. บริหารธุรกิจ
รายวิชาที่สอน

 

7

ตำแหน่ง          ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา    คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
รายวิชาที่สอน

8

ตำแหน่ง           ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา    - บธ.บ. การเงินการธนาคาร
                      - ศษ.บ. บริหารการศึกษา
รายวิชาที่สอน

9

ตำแหน่ง          ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.4(3))
วุฒิการศึกษา    - ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป
รายวิชาที่สอน

10

ตำแหน่ง          ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา    วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 
รายวิชาที่สอน

11

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง        ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา - วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
                   - ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
รายวิชาที่สอน
- ง 20206 การควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์  ระดับชั้น ม.3
- ง 30202 หลักการโปรแกรม  ระดับชั้น ม. 5

12

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา   - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                     - ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
                     - ศษ.ม. บริหารการศึกษา
รายวิชารับผิดชอบ
  - ว21103 วิทยาการคำนวณ (ม.1)
  - ว21104 การออกแบบเทคโนโลยี (ม.1)
  - ง20203 โปรแกรมตารางงาน (ม.2)          
  - ง20204 แอนิเมชั่น (ม.2)       

13

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา  
- บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                     - ป.วค. วิชาชีพครู
                     - วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาที่สอน
 - ง 20203 โปรแกรมตารางงาน ระดับชั้น ม.2
 - ง 20204 แอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.2
 - ชุมนุมสื่อสร้างสรรค์

14

ตำแหน่ง           ครู (คศ1)
วุฒิการศึกษา    ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายวิชาที่สอน

15

ตำแหน่ง        ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา  - วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์
                    - ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
รายวิชาที่รับผิดชอบ
  - ง30203 การจัดการข้อมูลเบื้องต้น   ระดับชั้น ม.2
  - ง30205 การโปรแกรมเบื้องต้น   ระดับชั้น ม.6
  - กิจกรรมชุมนุมค่ายอาสา "ก้อนดิน...ของพ่อ"

16

ตำแหน่ง        ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา  - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                    - ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
รายวิชาที่สอน
- ง 22104 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.2
- ง 23104 โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.2

17

ตำแหน่ง           ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา    - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                      - ศษ.ม. บริหารการศึกษา
รายวิชาที่สอน

18

ตำแหน่ง          ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา    - บธ.บ.  การจัดการทั่วไป
                     
- ป.บัณฑิต  วิชาชีพครู
รายวิชาที่สอน

19

ตำแหน่ง          ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา    - ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายวิชาที่สอน

20

ตำแหน่ง        พนักงานราชการ (ครูคอมพิวเตอร์)
วุฒิการศึกษา  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
รายวิชาที่สอน

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th