กลุ่มนโยบายและแผน

………..กลุ่มนโยบายและแผน  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ สื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน จัดระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา  ดำเนินการติดตามประเมินผล  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ขอบข่ายหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน

 1. จัดประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือ  วางแนวทางพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการงานในกลุ่มนโยบายและแผน
 2. พิจารณาเสนอแนะให้ความเห็นชอบ ในการดำเนินการบริหารจัดการและผ่านเรื่องตามภารกิจของหน่วยงานในกลุ่มนโยบายและแผน  เพื่อนำเสนอขออนุมัติการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการสถานศึกษา
 3. กำกับ ควบคุม  ตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานในกลุ่มนโยบายและแผนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน ในการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการขอเลื่อนวิทยฐานะ  และการพิจารณาความดีความชอบประจำปีต่อไป
 5. ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์คณะบุคคลวางแผนและดำเนินการในภารกิจทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผนของโรงเรียน
 6. ประสานงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร

ขอบข่าย/ภารกิจ

 1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
 2. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
 3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 4. การจัดทำและเสนอของบประมาณ
  4.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
  4.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา
  4.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
 5. การจัดสรรงบประมาณ
  5.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
  5.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ
  5.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
 6. การตรวจสอบติดตามโครงการและผลการดำเนินงาน
  6.1 การตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการและผลการดำเนินงาน
  6.2 การประเมินผลการโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการ
 7. การควบคุมภายใน
 8. การรับนักเรียน
 9. การประสานงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

หน่วยงานในองค์กร

 1. งานอำนวยการสำนักงานกลุ่มนโยบายและแผน
 2. งานแผนงาน
 3. งานวิจัยและพัฒนา
 4. งานสารสนเทศ
 5. งานจัดสรรงบประมาณ
 6. งานติดตามและประเมินโครงการ
 7. งานควบคุมภายใน
 8. งานประกันคุณภาพ
 9. งานรับนักเรียน
 10. งานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย