งานควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน     แบบฟอร์ม ปย. 1 (word) (pdf)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน       แบบฟอร์ม ปย. 2  (word) (pdf)
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  แบบฟอร์มติดตาม ปย. 2 (word) (pdf)
การวิเคราะห์ตาม CSA                                                          ตัวอย่าง CSA และแบบฟอร์ม  (word) (pdf)