บุคลากร

นายสุริยา ชิณณะพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
chanchai
นายชาญชัย ชาญฤทธิ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
orawan
นางอรววรณ สระทองอยู่

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
prisana
นางปริศนา เสลาคุณ
งานอำนวยการสำนักงาน
pinkeaw
นางปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ

งานติดตามและประเมินโครงการ
orawan
นางอรวรรณ สระทองอยู่
งานแผนงาน
tik
นางจิรัสยา นาคราช

งานควบคุมภายใน
piyaporn2
นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัย
งานจัดสรรงบประมาณ
rattiya
นางรัตติยา บุญศิริ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
suthathip
นางสุธาทิพย์ ผลไสว
งานสารสนเทศ
tawina
นางสาวทวิณา ไชยยงยศ
งานสารสนเทศ
kanyaporn
นางสาวกัญภร แสงมณี
งานสารสนเทศออนไลน์
chanchai
นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
งานรับนักเรียน
kannika
นางสาวกรรณิการ์ คำหอมกุล
งานวิจัยและพัฒนา
chin
นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์
งานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
kanticha.jpg
นางสาวกัญญ์ชิตา แก้วสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน