กลุ่มบริหารวิชาการ

Posted on Updated on

suyada
นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

dhirayu sompis jirakorn
 นายถิรายุ  ใหญ่เจริญยิ่ง
หัวหน้างานวิชาการ
นางสาวสมพิศ  บัวงาม
หัวหน้างานทะเบียน
นายจิรากร  สำเร็จ
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
jaruporn kamonchanok  sirin-su
 นางจารุพร  ลิขิตที่รุ่งเรือง
หัวหน้างานอำนวยการสำนักงาน
ดร.กมลชนก  ภาคภูมิ
หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน
นายสิรินทร์  สุภัทรเกียรติ
หัวหน้าสำนักทดสอบกลาง
kantima  kornweena  chayada
 นางสาวกรรธิมา  หวานชื่น
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 นางสาวกรวีณา  ศรีละพันธ์
หัวหน้างานจัดอัตรากำลังสอน
 นางสาวชญาดา  สุวรรณาลัย
หัวหน้างานห้องเรียน English Program
vinaiboon nawat
  นางสาวกุลญา  แสงทอง
หัวหน้างานพัสดุวิชาการ
นายวินัย  บุญชูส่ง
หัวหน้างานบริหารหลักสูตร
 นายนวัช  ปานสุวรรณ
หัวหน้างานวิจัยเพื่อการศึกษา
jettapon sarun prakaykarn
นายเจตพล  ยอดทองดี
งานสำนักทดสอบกลาง
นายศรัณย์  จันทร์แดง
งานวัดและประเมินผล
นางประกายกาญจน์ กาญจนรัตน์
งานวัดและประเมินผล
cholticha
นางสาวกนกวรรณ  พานิชวงษ์
งานวัดและประเมินผล
นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ
งานนิเทศการเรียนการสอน
นางสาวภควดี  สิงคิ
งานนิเทศการเรียนการสอน
นายอภิสิทธิ์  บุญจูง
งานจัดอัตรากำลังสอน
นายนัธวินทร์  คมขำ
งานจัดอัตรากำลังสอน
นางสาวเบญจรัตน์  ปฐมสุริยะพร
งานจัดอัตรากำลังสอน
นางสาวสุวณีย์  แสงนิ่ม
งานทะเบียน
นางสาวสาลินี  เจริญศรี
งานทะเบียน
นายพรชัย  อินกล่ำ
งานทะเบียน
นางสาวกาญจนา  รัตนจินดา
งานสารบรรณวิชาการ
นางสาวจุฑาทิพย์  คล้ายเปรม
งานทะเบียน
นางสำเรือง สารมะโน
งานวัดและประเมินผล