งานวัดผลประเมินผล

banner.jpg

ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

471864312-member

เอกสารงานวัดและประเมินผล

  • วิเคราะห์แบบทดสอบปลายภาค 2/2559 download 24
  • คู่มือการวัดและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน download
  • รายงานการประเมินตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ download
  • แบบนำส่งข้อสอบ (สำหรับครู) download