สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

คณะผู้พัฒนาเว็บไซต์

ฝ่ายอำนวยการ
นายสุริยา         ชิณณะพงศ์      ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสาวกานดา  หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป


ที่ปรึกษา
นายศรัณย์        จันทร์แดง    ครู  (หัวหน้างานคอมพิวเตอร์)
นางสาวกัญภร    แสงมณี      ครูชำนาญการพิเศษ
นายศุภกิตติ์       ดนุดิษฐ์      ครู
นางสาวพรรณวลี  ภู่พันธ์       ครูพิเศษ

ทีมพัฒนาเว็บไซต์
นายศรัณย์   จันทร์แดง     ครู      
- Graphic Designer
- หัวหน้าทีมพัฒนาเว็บไซต์
นางสาวกัญภร  แสงมณี       ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง  ครู

นายนวภู    แซ่ตั้ง            ศิษย์เก่า รุ่น 11 นิสิตปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสรวุฒิ  กิตติคีรีชัยกุล  ศิษย์เก่า รุ่น 12 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
นายจิรภัทร  เฮ้งเจริญ       ศิษย์เก่า รุ่น 13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯธนบุรี
- General Administrator

นายภูมิรพี แซ่ตั้ง ศิษย์เก่า รุ่น 19 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอเชียตะวันออกศึกษา National Taiwan Normal University
- Web Programmer & System Administrator
- Web Content Moderator
- KJN Facebook Administrator

นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
- Graphic Designer Staff
- KJN Facebook Moderator

ผู้รับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวชนาภา  ทังสุบุตร
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวชนาภา  ทังสุบุตร
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวอาทิตยา  ทองสุข
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปาจรีย์  ไชยเสน
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นางสาวอาทิตยา  ทองสุข
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวชนาภา  ทังสุบุตร
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
นางสาวปาจรีย์  ไชยเสน
ผู้แทนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
ผู้แทนงานคอมพิวเตอร์
นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
ผู้แทนงานห้องสมุด
นางสาวปาจรีย์  ไชยเสน
ผู้แทนงานแนะแนว
นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
ผู้แทนฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวอาทิตยา  ทองสุข

ขอขอบคุณภาพจากงานโสตทัศนศึกษา

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
9 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th