สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

งานประชาสัมพันธ์

 
 

             การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความรู้ความเข้าใจอันดี และให้การสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน 
           

วิสัยทัศน์
         สื่อกลาง สร้างไมตรี หน้าที่ประชาสัมพันธ์

พันธกิจ 
                    1.     เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
                    2.     เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

                    3.     ประกาศยกย่อง เชิดชูกิจกรรม ผลงานของครูและนักเรียนให้เป็นที่ปรากฏ
                    4.     เสริมสร้างภาพลักษณ์ความก้าวหน้าด้านวิชาการของโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์  
กลยุทธ์ 
                        1.     บริการและพัฒนาระบบสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
                        2.     ประสานสัมพันธ์และให้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
                        3.     เป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความช่วยเหลือและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
                        4.     แนะนำโรงเรียนให้เป็นที่ศรัทธาและชุมชนยอมรับยกย่อง 


เป้าหมายในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
                       1.     เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
                        2.    เพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจและสร้างความนิยมให้แก่ชุมชน อันนำมาซึ่งการให้ความสนับสนุนเกื้อกูลแก่โรงเรียน ตลอดจนให้ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย
                        3.    เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน บ้าน และชุมชนมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น โดยอาศัยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนเป็นสื่อประสานการประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น
                       4.     เพื่อประเมินผลความต้องการของผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน เพื่อให้โรงเรียนได้สนองความต้องการอย่างแท้จริงของสังคมและชุมชนได้อย่างถูกต้อง
                        5.     เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอันดีต่อโรงเรียน และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาตลอดไป 

 เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
                        1.     การจัดป้ายนิเทศหรือป้ายประกาศ
                        2.     การกระจายเสียงภายในโรงเรียน
                        3.     วารสารแก้วกาญจนา , เว็บไซต์ ,ก.ภ.น.สัมพันธ์,แผ่นพับแนะนำโรงเรียน
                        4.     การส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
                        5.     การแจ้งกิจกรรมของโรงเรียน
                        6.     การใช้สื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

การบริการประชาสัมพันธ์
                       1.  มีบุคลากรรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ทำงานโดยเฉพาะ เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของโรงเรียน
                       2.   การจัดบุคลากรรับผิดชอบในรูปคณะกรรมการ แบ่งหน้าที่ตามที่แจ้งไว้ในรายนามคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์ และผลัดเปลี่ยนกันมารับผิดชอบ การประชาสัมพันธ์ทั่วไป ที่ห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนตามคาบที่ไม่มีการสอนในแต่ละวัน ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ประจำทุกวัน
                      3.  บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการบริหารที่ดี
                      4.  ผลงานการประชาสัมพันธ์โรงเรียนประสบความสำเร็จด้วยดีตามเป้าหมาย 

บุคลากรงานประชาสัมพันธ์  

วารสารออนไลน์

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
9 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th