สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554


ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


1


2-5  ก.พ.  2554


การแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่แห่งชาติ


ประกาศนียบัตร  เข้าร่วมการแข่งขัน


งานวันนักประดิษฐ์  ประจำปี 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ใน


ทีมที่1 1. น.ส.ธนพร   ลาภจิรานนท์

           2. น.ส.กมลลักษณ์  นิลสุวรรณ

           3. น.ส.ณิชาพัชร  ศรีแสง

ทีมที่2 1. น.ส.ธนาภา  ชื่นสุพงษ์

           2. นายวิศรุต  ทองดอนเกรื่อง

           3. น.ส.ภัสวรรณ  เจียวท่าไม้


2


14-21 มี.ค. 2554


ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน  SCG  Sci – Camp  รุ่นที่ 22

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 


เกียรติบัตร รางวัล ชมเชยอันดับ 1

การประกวดโครงงานเรื่อง  โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ


-  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

     ศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล

- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

   ในพระบรมราชูปถัมภ์

-บริษัทเครือซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน

 


ด.ช.พลกฤต   สุนทรวิทย์


3


14-21 มี.ค. 2554


ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน  SCG  Sci – Camp  รุ่นที่ 22

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 


เกียรติบัตร รางวัล ชมเชยอันดับ 3

การประกวดโครงงานเรื่อง  ไม้กวาดจากกล่องนม


-  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

     ศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล

- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

   ในพระบรมราชูปถัมภ์

-บริษัทเครือซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน

 

 


ด.ญ.ศิริลักษณ์   อ่วมประทุม

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


4


14-21 มี.ค. 2554


ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน  SCG  Sci – Camp  รุ่นที่ 22

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 


เกียรติบัตร รางวัล ชมเชยอันดับ 3

การประกวดโครงงานเรื่อง  ต้นกล้วยเพาะกล้า


-  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

     ศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล

- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

   ในพระบรมราชูปถัมภ์

-บริษัทเครือซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน

 


ด.ญ.นัทชา   ฟุ้งสุข


5


14-21 มี.ค. 2554


ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน  SCG  Sci – Camp  รุ่นที่ 22

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 


เกียรติบัตร รางวัล ชมเชยอันดับ 1

การประกวดโครงงานเรื่อง  โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ


-  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

     ศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล

- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

   ในพระบรมราชูปถัมภ์

-บริษัทเครือซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน

 


ด.ญ.มัณฑนา      สิงหะ


6


14-21 มี.ค. 2554


ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน  SCG  Sci – Camp  รุ่นที่ 22

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 


ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม


-  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

     ศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล

- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

   ในพระบรมราชูปถัมภ์

-บริษัทเครือซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน

 


1.  ด.ญ.นัทชา    ฟุ้งสุข

2. ด.ช.พลกฤต    สุนทรวิทย์

3.  ด.ญ.มัณฑนา    สิงหะ

4.  ด.ญ.ศิริลักษณ์    อ่วมประทุม

5.  ด.ช.ศุภวิชญ์   ชลธารผลิตผล

 

 

 

 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


7


14 มี.ค.- 1  เม.ย. 2553


ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2  ประจำปีการศึกษา 2553


เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่ายเคมี (ค่าย 2)

ประจำปีการศึกษา 2553


ศูนย์  สอวน.  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร


1.น.ส.ปัณณิกา     พรนรัตน์       5/1

 


8


14 มี.ค.- 1  เม.ย. 2553


ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2  ประจำปีการศึกษา 2553


เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่ายชีววิทยา

 (ค่าย 2)

ประจำปีการศึกษา 2553


ศูนย์  สอวน.  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร


1.น.ส.ปิยะพร      เลยภัย      5/1

 


9


11 พ.ค. 2554


ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการ “Nuclear  Camp”

ครั้งที่ 5


เกียรติบัตรผ่านการอบรม


ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


1. นางสาวอรนลิน จินดามาตย์

2. นางสาวภาวินี     พรพิพัฒน์ธนะ

3. นางสาวเบญจมาศ     เชือง

4. นางสาวปาณิสรา                   ศิริฤกษ์

5. นางสาวอรวี       เรืองพงษ์

6. นางสาวนภัสวรรณ   เจียวท่าไม้

7. นางสาวณิชาพัชร    ศรีแสง

8. นางสาวกมลลักษณ์   นิลสุวรรณ

9. นางสาวศศิธร     กล่ำศรี

10. นางสาวพนิดา  นันทพาณิชกุล

11. นางสาวอาภัสรา    วะสวานนท์

12. นายอิศรา          นาคฉวี

 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


10


13-17 พ.ค. 2554


ค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3   ค่าย 2


เกียรติบัตรผ่านการอบรม


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก

วิทยาลัย นครปฐม


1. ด.ญ.ปาจรีย์        ไชยเสน           

2. ด.ช.ธีรทัศน์     ชมโชค        

3. ด.ช.พงค์บุณย์     หิรัญเจริญนนท์    

4. ด.ญ.นพรัตน์    นุชิตประสิทธิชัย       

5. ด.ญ.อาทิตยา     ทองสุข

6. ด.ญ.วรานุช    ประเสริฐท่าไม้

7. ด.ช.เมธี    ศรีประทุมรักษ์

8. ด.ช.นวพรรษ    ไพบูลย์ทรัพย์สิน

9. ด.ญ.สุชานันท์    คุ้มหรั่ง

10. ด.ญ.ไข่มุก      อินทรวิชัย

11. ด.ญ.พิชชาภา    วงศ์ผาสุกสถาพร

12. ด.ช.พงศกร    สมพล


11


13-17 พ.ค. 2554


ค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2   ค่าย 4


เกียรติบัตรผ่านการอบรม


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก

วิทยาลัย นครปฐม


1. ด.ญ.ภัทริน     ศรีวัฒนศักดิ์           

2. ด.ญ.ณัฐณารีย์    วีรวัฒโนดม        

3. ด.ญ.วรวรรณ     ทองคำ                

4. ด.ญ.ภัทรภร   ตั้งวงศ์ถาวรกิจ       

5. ด.ญ.มัณฑนา   สิงหะ                    

6. ด.ญ.ณัฐนิชา    สุพัฒนผลาผล       

7. ด.ญ.ธิดารัตน์    วีระนะ                 

8. ด.ญ.ถัทรภา      ตั้งวงศ์ถาวรกิจ      

 

 

 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


12


13-17 พ.ค. 2554


ค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


เกียรติบัตรเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรม


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก

วิทยาลัย นครปฐม


1. ด.ช.ธนกิจ     ตนายะพงศ์              

2. ด.ญ.ธนพร     ชัยวุฒิธร                 

3. ด.ญ.นพวรรณ      วสันชิน            

4. ด.ญ.พิมพ์พลอย     เพลงสันเทียะ 

5. ด.ญ.ภัทราภรณ์      รุดโถ              

6. ด.ช.ราเชนทร์        จรดล               

7. ด.ช.ณัฐพงศ์      คล้ายทวน            


13


4  มิ.ย. 2554


การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในงานอานันทมหิดล  ประจำปี 2554


เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


1. นายชาตนันท์    ชินพระเสถียร      

2. น.ส.ปิยะพร      จันทร์รัชชกูล

3. น.ส.นฤบล    คะนึงสาธิตกิจ

4. น.ส.กมลรัตน์   มณฑาทิพย์

5. น.ส.ภัสนันท์   สิริเอี่ยมแสง

6. น.ส.ธันยพร  รัตนโสภิณสวัสดิ์

7. น.ส.ธันว์ชนก   เติมเกียรติไพบูลย์

8. น.ส.ฐาปนี   ผิวเหลือง

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


14


24-25 มิ.ย. 2554


การแข่งขันรายการวิทยสัประยุทธ์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 


ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย สายแผ่นดิน พร้อมเงินรางวัล 5,000  บาท ได้ออกรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  ในวันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 54  เวลา 20.30 น.


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ร่วมกับ บริษัทเวิร์คพอยท์  เอ็นเทอร์เทนเมนท์  จำกัด(มหาชน)


1.  นายปวริศร์     เสรีชัยพร

2.  นายสุรภัทร     แสงศิริ

3.  นายกษิดิศ       หล่อศุภสิริรัตน์


15


10  ส.ค.  2554


การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปี 2554   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


โล่ และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล  900  บาท


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1. นางสาวกมลรัตน์  มณฑาทิพย์

2. นางสาวนภัสนันท์  ศิริเอี่ยมแสง

3. นายกฤติน   สกุลเชี่ยวการ


16


9  พ.ค.  2554


โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

(Digital  Learning  Contest)  ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ประกาศนียบัตร ระดับเหรียญเงิน

เรื่อง  ระบบมหัศจรรย์ของร่างกาย


สำนักงานคณะกรรมการกิจการและกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร


นางสาวศศินิภา   มุติ

 

 

 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


17


13  ก.ย.  2554


การแข่งขันตอบคำถามชั้นมัธยมศึกษา ระดับภูมิภาค  โครงการ  “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”


เกียรติบัตร  เข้าร่วมการแข่งขัน


ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด(มหาชน)


1.นางสาวกมลรัตน์  มณฑาทิพย์

2.นางสาวปัณณิกา   พรนพรัตน์

3.เด็กหญิงภัทริน   ศรีวัฒนศักดิ์

4.เด็กหญิงนพรัตน์   นุชิตประสิทธิชัย


18


15-19 ส.ค.  54


ผ่านการคัดเลือก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ  ครั้งที่ 28 ตามรอยพระยุคลบาทพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เกียรติบัตร  ผ่านการอบรม


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


นายณัฐวุฒิ     ชูเกตุ


19


20  ส.ค. 54


วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2554

ศูนย์ภาคกลาง


เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ

ระดับภาคกลาง


  -สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง  

   ประเทศไทยในพระบรม

   ราชูปถัมภ์

-  องค์การพิพิธภัณฑ์   

   วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

   (อพวช.)

-  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

    เทคโนโลยี

-  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  กระทรวงศึกษาธิการ


เด็กหญิงบารมี    จารุปราโมทย์

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


20


20  ส.ค. 54


วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2554

ศูนย์ภาคกลาง


เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ

ระดับภาคกลาง


  -สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง  

   ประเทศไทยในพระบรม

   ราชูปถัมภ์

-  องค์การพิพิธภัณฑ์   

   วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

    (อพวช.)

-  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

    เทคโนโลยี

-  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  กระทรวงศึกษาธิการ


นางสาวจอมเทียน  จันสมรัก


21


20  ส.ค. 54


วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2554

ศูนย์ภาคกลาง


เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1

ระดับภาคกลาง


  -สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง  

   ประเทศไทยในพระบรม

   ราชูปถัมภ์

-  องค์การพิพิธภัณฑ์   

   วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

    (อพวช.)

-  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

    เทคโนโลยี

-  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  กระทรวงศึกษาธิการ


นายภูดิศ      กล่อมชุ่ม

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


22


3  ก.ย.2554


การแข่งขันตอบปัญหาแพทยศาสตร์ วิชาการ 

ครั้งที่ 7


เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


1.               นายพนา    พึ่งคำ

2.               นางสาวกัณธณิศาข์  อภิธนาดล

3.               นางสาวปิยะพร    เลยภัย


23


3  ต.ค.  2554


ค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4  


ผ่านการสอบคัดเลือก


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9


1.               ด.ญ.ปภาณิน    อังกูรโชติบุตร

2.               ด.ช.วุฒิภัทร     มือสันทัด

3.               ด.ช.พรกรัณย์   ธนไพโรจน์

4.               ด.ญ.  ภัทรศยา   วัสนชิน

5.               ด.ญ.ธนภร    รุ่งโนรี

สำรอง

1.               ด.ช.ธนณัฏฐ์   อินทรประเสริฐ

2.               ด.ช.มัชพล   อัญชลีพรสันต์

3.               ด.ญ.โศภิชตรา  กิตติบวร


24


7 - 20  ต.ค. 2554


ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1  ประจำปีการศึกษา 2554


เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่ายเคมี (ค่าย 1)  ประจำปีการศึกษา 2554


ศูนย์  สอวน.  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร


1.                นางสาวกมลรัตน์   มณฑาทิพย์

2.               นางสาวปราณปริยา  ไตรโชค

 


25


7 - 20  ต.ค. 2554


ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1  ประจำปีการศึกษา 2554


เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ

ค่ายชีววิทยา(ค่าย 1)

 ประจำปีการศึกษา 2554


ศูนย์  สอวน.  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร


1.                นางสาวนภัสนันท์   ศิริเอี่ยมแสง


26


7 - 20  ต.ค. 2554


ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1  ประจำปีการศึกษา 2554


เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่ายฟิสิกส์(ค่าย 1)  ประจำปีการศึกษา 2554


ศูนย์  สอวน.  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร


1.                นายปวริศร์     เสรีชัยพร

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


27


17  ธ.ค.  2554


การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  (ทีม 3 คน)

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น ม. 1-3


เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ

อันดับ 1  เหรียญทอง 

เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลาง


เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9

ณ โรงเรียนอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี


1. เด็กหญิงนัทชา     ฟุ้งสุข

2. เด็กหญิงคณานุช   จตุวงษ์วิวัฒน์
3. เด็กหญิงอารียา  จิรสัตยาภรณ์


28


17  ธ.ค.  2554


การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  (ทีม 3 คน)

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น ม. 4-6


เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 

อันดับ 1  เหรียญทอง 

เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลาง


เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9

ณ โรงเรียนอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี


1. นายปวริศร์    เสรีชัยพร

2. นางสาวกมลรัตน์   มณฑาทิพย์

3. นางสาวนภัสนันท์    ศิริเอี่ยมแสง


29


17  ธ.ค.  2554


โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  (ทีม 3 คน)

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น ม. 1-3


เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 

อันดับ 1  เหรียญทอง

เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลาง


เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9

ณ โรงเรียนอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี


1. เด็กชายกฤติน    วีระพงษ์ 

2. เด็กหญิงไข่มุก     อินทรวิชัย

3. เด็กหญิงณลักษณ์   อัศวพิภพ 


30


17  ธ.ค.  2554


โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  (ทีม 3 คน)

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61ปีการศึกษา 2553

ระดับชั้น ม. 1-3


เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ 

เหรียญเงิน

 


เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9

ณ โรงเรียนอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี


1. เด็กหญิงณัฐณารีย์   วีรวัฒโนดม

 


31


17  ธ.ค.  2554


การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น ม. 1-3


เกียรติบัตรรางวัล

 


เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9

ณ โรงเรียนอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี


1. เด็กหญิงญานิกา    ไชยรัตน์
2.
เด็กหญิงภาสิณี    ภูอุดม

3.  เด็กหญิงสิรินธาร   ยอดนวล


32


17  ธ.ค.  2554


การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น ม. 4-6


เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ 

เหรียญเงิน

 


เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9

ณ โรงเรียนอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี


1. นายกิจภาณุวัฒร์    ธนธาราคีรี
2.
นางสาวพรชนก   เทพขาม

3.  นางสาวพรชนก   ปรางทอง


33


17  ธ.ค.  2554


การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น ม. 1-3


เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1 

เหรียญทอง

เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลาง


เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9

ณ โรงเรียนอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี


1. เด็กชายพลกฤต    สุนทรวิทย์

2. เด็กหญิงธิดารัตน์     วีระนะ

 

 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


34


29  มี.ค. -12 เม.ย.  55


ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 

ประจำปีการศึกษา 2554


เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่ายเคมี

(ค่าย 1)  ประจำปีการศึกษา 2554


ศูนย์  สอวน.  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร


1.    นางสาวกมลรัตน์   มณฑาทิพย์

2.               นางสาวปราณปริยา  ไตรโชค

 


35


29  มี.ค. -12 เม.ย.  55


ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2

ประจำปีการศึกษา 2554


เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ

ค่ายชีววิทยา(ค่าย 1)

 ประจำปีการศึกษา 2554


ศูนย์  สอวน.  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร


1.                นางสาวนภัสนันท์   ศิริเอี่ยมแสง


36


29  มี.ค.  -12 เม.ย.  55


ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 

ประจำปีการศึกษา 2554


เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่ายฟิสิกส์

(ค่าย 1)  ประจำปีการศึกษา 2554


ศูนย์  สอวน.  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร


1.                นายปวริศร์     เสรีชัยพร

2.                นายณัฐวุฒิ    แก้วลำพูน(สำรอง)


37


11  ม.ค. 55


การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  (ทีม 3 คน)

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น ม. 1-3


เกียรติบัตรรางวัล เหรียญเงิน

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก


ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ณ ร.ร.วิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี


1. เด็กหญิงนัทชา     ฟุ้งสุข

2. เด็กหญิงคณานุช   จตุวงษ์วิวัฒน์
3. เด็กหญิงอารียา  จิรสัตยาภรณ์


38


11  ม.ค. 55


การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  (ทีม 3 คน)

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น ม. 4-6


เกียรติบัตรรางวัล เหรียญเงิน

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก


ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ณ ร.ร.วิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี


1. นายปวริศร์    เสรีชัยพร

2. นางสาวกมลรัตน์   มณฑาทิพย์

3. นางสาวนภัสนันท์    ศิริเอี่ยมแสง


39


11  ม.ค. 55


โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  (ทีม 3 คน)

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น ม. 1-3


เกียรติบัตรรางวัล เหรียญเงิน

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก


ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ณ ร.ร.วิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี


1. เด็กชายกฤติน    วีระพงษ์ 

2. เด็กหญิงไข่มุก     อินทรวิชัย

3. เด็กหญิงณลักษณ์   อัศวพิภพ 

 

 

 

 

 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


40


11  ม.ค. 55


การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น ม. 1-3


เกียรติบัตรรางวัล เหรียญเงิน

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก


ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ณ ร.ร.วิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี


1. เด็กชายพลกฤต    สุนทรวิทย์

2. เด็กหญิงธิดารัตน์    วีระนะ


41


2 - 5  ก.พ.   55


การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการ ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

ในงาน   2  กุมภาพันธ์

วันนักประดิษฐ์

  ประจำปี  2555

 


เกียรติบัตร ผ่านเข้ารอบ 2  เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

  ฮอลล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 


-  สำนักงานคณะกรรมการ

    วิจัยแห่งชาติ(วช.)

 


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภทที่ 1    อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เตาย่างพลังงานความร้อนสารพัดประโยชน์

1.  ด.ญ.ณัฐณารีย์    วรรวัฒโนดม 3/1

2.  ด.ญ.ณัฐนิชา     สุพัฒนผลาผล 3/1

3.  ด.ญ.วรวรรณ    ทองคำ            3/1

4. ด.ญ. มัณฑนา       สิงหะ           3/1


42


2 - 5  ก.พ.   55


การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการ ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

ในงาน   2  กุมภาพันธ์

วันนักประดิษฐ์

  ประจำปี  2555

 


เกียรติบัตร ผ่านเข้ารอบ 2  เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

  ฮอลล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 


-  สำนักงานคณะกรรมการ

    วิจัยแห่งชาติ(วช.)

 


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภทที่ 2    อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในบ้านพักอาศัย

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์เปลี่ยนหลอดไฟ

1.  นายพลกฤต        สุนทรวิทย์ 3/1

2.  น.ส.ธิดารัตน์   วีระนะ          3/1

3.  ด.ญ.นัทชา         ฟุ้งสุข         3/1

 

 

 

 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


43


2 - 5  ก.พ.   55


การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการ ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

ในงาน   2  กุมภาพันธ์

วันนักประดิษฐ์

  ประจำปี  2555

 


เกียรติบัตร ผ่านเข้ารอบ 2  เข้าร่วมประกวดระเกียรติบัตร ดับประเทศ

  ฮอลล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 


-  สำนักงานคณะกรรมการ

    วิจัยแห่งชาติ(วช.)

 


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภทที่ 3    ผลิตภัณฑ์  OTOP  เพื่อการประกอบอาชีพ

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องตัดเส้นก๋วยเตี๋ยว

1.  ด.ญ.คณานุช     จตุวงษ์วิวัตน์       3/1

2.  ด.ญ.ภัทรภา       ตั้งวงศ์ถาวรกิจ   3/1

3.  นายธนากร       ตันตินราวัฒน์      3/1


44


2 - 5  ก.พ.   55


การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการ ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

ในงาน   2  กุมภาพันธ์

วันนักประดิษฐ์

  ประจำปี  2555

 


เกียรติบัตร ผ่านเข้ารอบ 2  เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

  ฮอลล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 


-  สำนักงานคณะกรรมการ

    วิจัยแห่งชาติ(วช.)

 


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภทที่ 3    ผลิตภัณฑ์  OTOP  เพื่อการประกอบอาชีพ

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ถุงมือน้อยคอยอนุบาล

1.  ด.ญ.คณานุช     จตุวงษ์วิวัตน์       3/1

2.  ด.ญ.ภัทรภา       ตั้งวงศ์ถาวรกิจ   3/1

3.  นายธนากร       ตันตินราวัฒน์      3/1


45


2 - 5  ก.พ.   55


การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

ในงาน   2  กุมภาพันธ์

วันนักประดิษฐ์

  ประจำปี  2555

 


เกียรติบัตร ผ่านเข้ารอบ 2  เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

  ฮอลล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 


-  สำนักงานคณะกรรมการ

    วิจัยแห่งชาติ(วช.)

 


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทที่ 2    อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในบ้านพักอาศัย

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องปอกและกดแกนสับปะรด

1.  น.ส.ธภาพร       หงศ์ลอย      6/3

2.  นายภานุวัฒน์      ไทรชมพู   6/3

3.  น.ส.ญาดา             ไทรบุญบุญจันทร์6/3

 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


46


2 - 5  ก.พ.   55


การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

ในงาน   2  กุมภาพันธ์

วันนักประดิษฐ์

  ประจำปี  2555

 


เกียรติบัตร ผ่านเข้ารอบ 2  เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

  ฮอลล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 


-  สำนักงานคณะกรรมการ

    วิจัยแห่งชาติ(วช.)

 


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทที่ 2    อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในบ้านพักอาศัย

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องปอกและกดแกนสับปะรด

1.  น.ส.ธภาพร       หงศ์ลอย      6/3

2.  นายภานุวัฒน์      ไทรชมพู   6/3

3.  น.ส.ญาดา             ไทรบุญบุญจันทร์


47


2 - 5  ก.พ.   55


การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

ในงาน   2  กุมภาพันธ์

วันนักประดิษฐ์

  ประจำปี  2555

 


เกียรติบัตร ผ่านเข้ารอบ 2  เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

  ฮอลล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 


-  สำนักงานคณะกรรมการ

    วิจัยแห่งชาติ(วช.)

 


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทที่ 2    อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในบ้านพักอาศัย

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องขูดมะละกอ

1.  นายจักรกริช        ดวงแป็น    5/2

2.  นายคุณากร        แซ่ตั้ง     5/2

3.  นายคณิน              สุขแก้ว   5/2


48


2 - 5  ก.พ.   55


การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

ในงาน   2  กุมภาพันธ์

วันนักประดิษฐ์

  ประจำปี  2555

 


เกียรติบัตร ผ่านเข้ารอบ 2  เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

  ฮอลล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 


-  สำนักงานคณะกรรมการ

    วิจัยแห่งชาติ(วช.)

 


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทที่ 2    อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในบ้านพักอาศัย

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องหันกล้วย

1.  น.ส.ปิยะพร         จันทร์รัชกูล    5/1

2.  น.ส.นวพร    ภูรีนันทนิมิตร     5/2

3.  น.ส.รุ่งนภา     เนตรประจักร   5/3

 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


49


2 - 5  ก.พ.   55


การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการ ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

ในงาน   2  กุมภาพันธ์

วันนักประดิษฐ์

  ประจำปี  2555

 


ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ

  ฮอลล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 


-  สำนักงานคณะกรรมการ

    วิจัยแห่งชาติ(วช.)

 


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภทที่ 1    อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เตาย่างพลังงานความร้อนสารพัดประโยชน์

1.  ด.ญ.ณัฐณารีย์    วรรวัฒโนดม 3/1

2.  ด.ญ.ณัฐนิชา     สุพัฒนผลาผล 3/1

3.  ด.ญ.วรวรรณ    ทองคำ            3/1

4. ด.ญ. มัณฑนา       สิงหะ           3/1


50


2 - 5  ก.พ.   55


การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการ ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

ในงาน   2  กุมภาพันธ์

วันนักประดิษฐ์

  ประจำปี  2555

 


ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ระดับประเทศ

  ฮอลล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 


-  สำนักงานคณะกรรมการ

    วิจัยแห่งชาติ(วช.)

 


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภทที่ 3    ผลิตภัณฑ์  OTOP  เพื่อการประกอบอาชีพ

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องตัดเส้นก๋วยเตี๋ยว

1.  ด.ญ.คณานุช     จตุวงษ์วิวัตน์       3/1

2.  ด.ญ.ภัทรภา       ตั้งวงศ์ถาวรกิจ   3/1

3.  นายธนากร       ตันตินราวัฒน์      3/1


51


15  ก.พ. 2555


การประกวด  แสงแดด :  สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต

โครงการ Thailand  GO  GREEN  2554


เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง

ระดับประเทศ


-                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-                    บริษัท บางจากฯ (มหาชน)


1.                นางสาวสุภาพร   แจ้งเสม

2.               นางสาวอรนลิน  เหมือนบุญ

3.               นางสาวภาวิตา   อ่อนอำไพ

4.               นางสาวจอมเทียน  จันสมรัก

5.               นางสาวจุฑากาญจน์  ชำนาญกิจ

6.               นายภูดิศ     กล่อมชุ่ม

 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


52


9  ก.พ. 2555


โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา


ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)


ด.ญ.ไข่มุก      อินทรวิชัย


53


6  มี.ค.  2555


สมัครโควตา เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน

วิทย์ – คณิต  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


มีสิทธิ์สอบโควตา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


สพม.9

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


1. ด.ญ.ณัฐณารีย์      วีรวัฒโนดม

2. ด.ญ.นัทชา    ฟุ้งสุข


54


12  มี.ค. 2555


ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ด.ญ.ภัทริน    ศรีวัฒนศักดิ์


55


12  มี.ค. 2555


การประกวดภาพศิลป์    “แสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคต” โครงการ Thailand  GO  GREEN  2554


เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

ระดับประเทศ


-                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-                    บริษัท บางจากฯ (มหาชน)


นายศตวรรษ      มนัสสา   ม.5/4


56


26  ก.พ. 2555


การตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6 


เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาควิชาพฤกษศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


1.               น.ส.ธันว์ชนก  เติมเกียรติไพบูลย์

2.               นายวชิรวิทย์  ธิติดิลกรัตน์

3.               น.ส.พัฒน์นรี   หนูเริก

4.               น.ส.สุพรรณษา    โคษา

5.               น.ส.ชนิศา  โสรเนตร

6.               นายณัฐวุฒิ    ชูเกตุ

7.               นายวริทธิ์ธร    ธนกาญจน์

8.               น.ส.ธันยพร   รัตนโสภิณสวัสดิ์

9.               น.ส.สุธิตา   อินทรโม

10.         นายชัยทัต     ฉันทะญาณ

11.         นายศิรวุฒิ   ฉิมแฉ่ง

12.         น.ส.จารุวรรณ   สิลาจันทร์

13.         น.ส.นภัศนันท์   ศิริเอี่ยมแสง

14.         นายศววีระ     งามกมลสุข

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


 


 


 


 


 


15.         น.ส.จันทรวิมล   มหัศฆะกาญจนะ

16.         นายคุณากร        แซ่ตั้ง

17.         น.ส.สุภาพร    เพ็ชรประพันธ์กุล

18.         น.ส. สุนันท์       ภูศรี

19.         น.ส.รพีพร    โรนธรรมกุล

20.         น.ส. พิมพ์ลภัส  สามคุ้มพิมพ์


57


2 - 9 เม.ย. 2555


ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน  SCG  Sci – Camp  รุ่นที่ 23

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 


เกียรติบัตร ผ่านการอบรม


-  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

    ศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล

- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง 

   ประเทศไทย  

   ในพระบรมราชูปถัมภ์

-บริษัทเครือซิเมนต์ไทย จำกัด

  มหาชน

 


1.                ด.ญ.ชญาภรณ์       คุ้มครอง

2.               ด.ญ.นพรัตน์      นุชิตประสิทธิชัย


58


30  มี.ค.2555


การประกวด  Thailand  Energy  Awards  2011 

เพื่อเชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน


โล่  รางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน  ประเภทสถาบันการศึกษา (มัธยมศึกษา)ระดับประเทศ  จาก

 นางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล 


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)

 กระทรวงพลังงาน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2555   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ที่


วัน   เดือน   ปี


รายการกิจกรรม


รางวัลที่ได้รับ


หน่วยงานที่จัด


รายชื่อนักเรียน


59


29  มี.ค. -12 เม.ย.  55


ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2

ประจำปีการศึกษา 2554


เกียรติบัตรผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ

ค่ายชีววิทยา(ค่าย 2)


ศูนย์  สอวน.  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร


1.                นางสาวนภัสนันท์   ศิริเอี่ยมแสง


60


29  มี.ค.  -12 เม.ย.  55


ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 

ประจำปีการศึกษา 2554


เกียรติบัตรผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายฟิสิกส์

(ค่าย 2)  


ศูนย์  สอวน.  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร


1.                นายปวริศร์     เสรีชัยพร

2.                นายณัฐวุฒิ    แก้วลำพูน(สำรอง)


61


29  มี.ค. -12 เม.ย.  55


ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 

ประจำปีการศึกษา 2554


เกียรติบัตรผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายเคมี

(ค่าย 2)  


ศูนย์  สอวน.  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร


1.    นางสาวกมลรัตน์   มณฑาทิพย์

2                  นางสาวปราณปริยา  ไตรโชค

 


62


4-8 พ.ค.  55


เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ  สอวน. ครั้งที่ 8


เหรียญทองแดงการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ   ครั้งที่ 8  


มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน).  ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)  และคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


นางสาวกมลรัตน์   มณฑาทิพย์

 


63


8  พ.ค.    55


ได้รับคัดเลือกเป็น  เยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย  รุ่นที่ 2


เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็น  เยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย  รุ่นที่ 2


สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี


นางสาวกมลรัตน์   มณฑาทิพย์

 

 

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
7 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th