สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1

ตำแหน่ง          ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา    - กษ.บ. เคมี
                      - ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
รายวิชาที่สอน

2

ตำแหน่ง             ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา       ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รายวิชาที่สอน

3

ตำแหน่ง          ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา    - ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
                      - ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
รายวิชาที่สอน

4

ตำแหน่ง          ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
วุฒิการศึกษา    คบ. ฟิสิกส์
รายวิชาที่สอน

5

ตำแหน่ง         ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา   - คบ.  เคมี
                     - วท.บ. เคมีศึกษา
รายวิชาที่สอน

6

ตำแหน่ง       ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา  วท.บ. ฟิสิกส์
รายวิชาที่สอน

 

7

ตำแหน่ง        ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา  - วท.บ. เคมี
                    - ค.ม. หลักสูตรและการสอน
รายวิชาที่สอน
 - ว30222 เคมี 2
 - ว30223 เคมี 3

 

8

ตำแหน่ง          ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา   - วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
                       - วท.ม. ชีววิทยาศึกษา
รายวิชาที่สอน

9

ตำแหน่ง         ครูชำนาญการ (คศ.2)

วุฒิการศึกษา  - วท.บ. เคมี
                    -
วท.ม. เคมีศึกษา
รายวิชาที่สอน
 

10

ตำแหน่ง           ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา    - วท.บ. ฟิสิกส์
                      - ป.บัณฑิต วิชาชีพครู      
รายวิชาที่สอน

11

ตำแหน่ง         ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา   - วท.บ. เคมี
                     - ศศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
รายวิชาที่สอน

 

12

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง 
        ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา   - ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
                     - ศษ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา
E-Portfolio

13

ตำแหน่ง           ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา     - วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
                       - ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
รายวิชาที่สอน

14

ตำแหน่ง         ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา   กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (5 ปี)
รายวิชาที่สอน

 

15

ตำแหน่ง         ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา    วท.บ. ชีววิทยา
รายวิชาที่สอน

16

ตำแหน่ง         ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา   คบ. วิทยาศาสตร์
รายวิชาที่สอน

17

ตำแหน่ง         ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา   - วท.บ. ฟิสิกส์
                     - ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
รายวิชาที่สอน

18

ตำแหน่ง         ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา    วท.บ.  เกษตรและสิ่งแวดล้อม
รายวิชาที่สอน

19

ตำแหน่ง         ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา   - วท.บ. ฟิสิกส์
                     - ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
รายวิชาที่สอน

20

ตำแหน่ง        ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา  - กษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
                    - กษ.ม การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์)
รายวิชาที่สอน
  - วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.2
  - โลกและดาราศาสตร์ ม.5
  - ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ม.6

21

ตำแหน่ง        ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. ชีววิทยา
วิชาที่สอน

22

ตำแหน่ง        เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Labboy)
วุฒิการศึกษา   สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th