งานควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน     แบบฟอร์ม ปย. 1 (word) (pdf)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน       แบบฟอร์ม ปย. 2  (word) (pdf)
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  แบบฟอร์มติดตาม ปย. 2 (word) (pdf)
การวิเคราะห์ตาม CSA                                                                ตัวอย่าง CSA   (word) (pdf)
แบบฟอร์ม CSA                                                                          แบบฟอร์ม CSA   (word)
(ขอให้ทุกงานส่ง CSA  ภายในวันพุธที่ 28 ต.ค 2563 ส่งเป็นไฟล์ word ได้ค่ะ)