สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

กลุ่มบริหารวิชาการ

        
        suyada
    นางสาวสุญาดา  ศิริบูรพงศา
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


งานวัดผลประเมินผล

pu


นายจิรากร  สำเร็จ
หัวหน้า


งานทะเบียนนางสาวสมพิศ บัวงาม
 หัวหน้า


งานประกันคุณภาพนางรัตติยา  บุญศิริ
หัวหน้า


งานพัฒนาหลักสูตรนายวินัย  บุญชูส่ง
หัวหน้า


งานกิจกรรมนักเรียนนายบุญช่วย  ทองคุ้ม
หัวหน้า


งานโสตทัศนศึกษานายจินตพงศ์  จรดล
หัวหน้า
 


งานนิเทศและจัดการความรู้ 
หัวหน้า


งานวิจัยทางการศึกษานางสาวสาวิตรี  น้อยพิทักษ์
   หัวหน้า


งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ัและงานห้องสมุดนายเอกอุดม  ทองเกษม
หัวหน้า


งานคอมพิวเตอร์นางสาวอุษณีย์  น้อยศรี
หัวหน้า


งานแนะแนวนางอิ่มใจ ดีไสว
 หัวหน้า


งานส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนนายสำเริง  อยู่ประจำ
หัวหน้า


 


เจ้าหน้าที่


 
นางสาวณัฐธิยา   ต่ายแพร 
นางสาวรุ่งนภา  เขียวปั้นนางสาวโยษิตา  สมเจริญ
 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
5 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th