ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ : กลุ่มนโยบายและแผนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนโยบายและแผนงาน

 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  Update 7/11/2566

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (2566-2570)

 • ข่าวสารงานแผนงานและจัดสรรงบประมาณ  
  แบบฟอร์ม นผ.01  นผ.02   นผ.03   ฉบับล่าสุด (ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน)  Update 21/06/2566

  แบบฟอร์ม นผ.01  (word นผ.01 / pdf นผ.01)
  แบบฟอร์ม นผ.02 (word นผ.02 / pdf นผ.02)
  แบบฟอร์ม นผ.03 (word นผ.03 / pdf นผ.03)

 

 

 • ข่าวสารงานติดตามและประเมินโครงการ 
  เรียน คุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ 2564 ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ได้ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมาขอให้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานและแนบไฟล์เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญลงในโปรแกรมของแผนงานให้เรียบร้อย และ รวบรวมรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ส่งที่ห้องนโยบายและแผน ครูปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ ทุกกิจกรรมภายในวันที่ 26 พ.ย. 2564 และในปีงบประมาณ 2565 ขอให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ เมื่อดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จหลังเสร็จกิจกรรมทันที และสรุปผลในโปรแกรม พร้อมส่งรูปเล่มรายงานทันทีหลังเสร็จงาน โดยจะทำการติดตามทุกช่วง 3 เดือน ขอบพระคุณค่ะ

  • แบบรายงานและสรุปกิจกรรม/โครงการ  word   pdf