ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ : กลุ่มนโยบายและแผนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนโยบายและแผนงาน

 • ข่าวสารงานแผนงานและจัดสรรงบประมาณ 
  แบบฟอร์ม นผ.01  นผ.02   นผ.03   ฉบับล่าสุด 
  (update 22/11/2564)
  แบบฟอร์ม นผ.01  (word / pdf)
  แบบฟอร์ม นผ.02 (word / pdf)
  แบบฟอร์ม นผ.03 (word / pdf)

 

 • ข่าวสารงานติดตามและประเมินโครงการ 
  เรียน คุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ 2564 ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ได้ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมาขอให้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานและแนบไฟล์เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญลงในโปรแกรมของแผนงานให้เรียบร้อย และ รวบรวมรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ส่งที่ห้องนโยบายและแผน ครูปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ ทุกกิจกรรมภายในวันที่ 26 พ.ย. 2564 และในปีงบประมาณ 2565 ขอให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ เมื่อดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จหลังเสร็จกิจกรรมทันที และสรุปผลในโปรแกรม พร้อมส่งรูปเล่มรายงานทันทีหลังเสร็จงาน โดยจะทำการติดตามทุกช่วง 3 เดือน ขอบพระคุณค่ะ

  • แบบรายงานและสรุปกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2564  word   pdf (Update 26/11/2564)

 

 • งานควบคุมภายใน
  (ขอความร่วมมือ ทุกกลุ่มงานส่ง CSA  ของงานควบคุมภายใน ภายในวันพุธที่ 28 ต.ค 2563 ส่งเป็นไฟล์ word ได้)

  แบบฟอร์ม CSA
  แบบฟอร์ม CSA   (word)