กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ