งานวัดผลประเมินผล

ระบบดูผลการเรียนออนไลน์  

ปกแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5)

471864312-member

เอกสารงานวัดผลประเมินผล

  • แบบนำส่งข้อสอบ (สำหรับครู) download
  • ผลวิเคราะห์แบบทดสอบ (สำหรับครู) downlaod
  • แบบกรอกคะแนนโปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 download
  • คู่มือการวัดและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน download
  • ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ download
  • รายงานการประเมินตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ download

471864312-member

แบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อสอบ

471864312-member

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

471864312-member

แบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET

471864312-member

Test Blueprint O-NET 2561

471864312-member
banner.jpg

ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.