สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

การรับนักเรียนปีการศึกษา 2555

เนื่องจากมีอีเมล์จากผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนในปีการศึกษา 2555
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร ทางคณะผู้ดูแลเว็บไซต์จึงขอเรียนให้ทราบว่า

โรงเรียนยังไม่มีประกาศการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2555 ออกมาในเวลานี้
จึงขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ติดตามประกาศข่าวสารการรับสมัครจากทางเว็บไซต์โรงเรียนแห่งนี้เป็นระยะ

เมื่อมีประกาศการรับสมัครนักเรียนในปี 2555 แล้ว
จะนำมาประกาศแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ให้ทราบโดยเร็วครับ

 

ขอบคุณครับ
คณะผู้ดูแลเว็บไซต์

We apologize for any inconvenience

 

The Web site was experiencing technical difficulties since February 19. We apologize for any inconvenience.

Having trouble using the site. Please contact via e-mail kanjana@kjn.ac.th.

Webmaster
http://www.kjn.ac.th

 ____________________________________________________________________________________________

เรียน ผู้ใช้งานเว็บและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ผู้ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ได้ทำการซ่อมบำรุงเครื่อง Server ที่ให้บริการ และเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคขึ้น ทำให้ข้อมูลบางส่วนหายไปและเกิดความผิดพลาดในระบบฐานข้อมูลของเว็บไซต์ จึงทำให้ผู้ใช้งานเว็บและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลากว่า 24 ชั่วโมง

ทางคณะผู้ดูแลเว็บไซต์ กำลังทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร็วที่สุด หากผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องท่านใด พบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดแจ้งมาที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ kanjana@kjn.ac.th และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้ดูแลเว็บไซต์
www.kjn.ac.th

ประกาศข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์

เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ kjn.ac.th เป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามมารยาทในการใช้งานเว็บไซต์ ดังนี้

การสมัครสมาชิก

1. ในการสมัครสมาชิก ขอให้ผู้สมัครสมาชิกทำการใส่ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังผลกระทบที่ตามมาจากการใช้งานของผู้ใช้งานนั้นๆ ถ้าคณะผู้ดูแลตรวจพบว่าสมาชิกท่านใดให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้อง คณะผู้ดูแลเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานผู้ใช้งานนั้นๆ

ประกาศ

เนื่องจากในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบต่างๆ ที่ตามมาจากการใช้งานผู้ใช้งานนั้นๆ รวมถึงเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหากรณีที่เกิดความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งทางคณะผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ทำการประกาศในเรื่องของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไปแล้ว แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ใช้งานบางท่านยังใส่ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองไม่ครบ ทางคณะผู้ดูแลเว็บไซต์ จึงต้องจัดการดำเนินการไปตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับผู้ใช้งานที่ใส่ข้อมูลไม่ครบ ทางคณะผู้ดูแลเว็บไซต์กำลังดำเนินการระงับการใช้งานล๊อกอินนั้นๆ ผู้ใช้งานที่ถูกระงับการใช้งานสามารถติดต่อเพื่อเพิ่มข้อมูลและขอเปิดใช้งานล๊อกอินได้ที่ kanjana@kjn.ac.th

--------------------------------------------------------------

ประกาศ

เนื่องจากในช่วงของการเปิดรับสมัคร ทางเว็บไซต์โรงเรียนได้เปิดให้ผู้เยี่ยมชมสามารถตั้งกระทู้สอบถาม และแสดงความเห็นในเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ ทำให้เกิด Spam หรือ โฆษณา เป็นจำนวนมากนั้น

ทางเว็บไซต์โรงเรียนจึงได้ขอทำการเพิ่มระบบ Captcha เพื่อยืนยันตัวตนในทุกๆ ฟอร์มของเว็บไซต์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา Spam ทั้งนี้ ทางผู้ดูแลเว็บ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4

ขณะนี้มีคำสั่งเรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 จากกระทรวงฯ ออกมาแล้ว และทางโรงเรียนอยู่ในระหว่างการจัดทำเอกสารแนะนำการรับสมัคร หากดำเนินการเสร็จแล้ว ทางคณะผู้ดูแลเว็บไซต์จะนำมาประกาศแจ้งกำหนดการรับสมัครบนเว็บไซต์โดยเร็วที่สุด

คณะผู้พัฒนาเว็บไซต์

ฝ่ายอำนวยการ
นายสุริยา         ชิณณะพงศ์      ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสาวกานดา  หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป


ที่ปรึกษา
นายศรัณย์        จันทร์แดง    ครู  (หัวหน้างานคอมพิวเตอร์)
นางสาวกัญภร    แสงมณี      ครูชำนาญการ
นายศุภกิตติ์       ดนุดิษฐ์      ครู
นางสาวพรรณวลี  ภู่พันธ์       ครูพิเศษ

ทีมพัฒนาเว็บไซต์
นายศรัณย์   จันทร์แดง     ครู      
- Graphic Designer
- หัวหน้าทีมพัฒนาเว็บไซต์
นางสาวกัญภร  แสงมณี       ครูชำนาญการ
นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง  ครู

นายนวภู    แซ่ตั้ง            ศิษย์เก่า รุ่น 11 นิสิตปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสรวุฒิ  กิตติคีรีชัยกุล  ศิษย์เก่า รุ่น 12 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
นายจิรภัทร  เฮ้งเจริญ       ศิษย์เก่า รุ่น 13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯธนบุรี
- General Administrator

นายภูมิรพี แซ่ตั้ง
- Web Programmer & System Administrator
- Web Content Moderator
- KJN Facebook Administrator

นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
- Graphic Designer Staff
- KJN Facebook Moderator

ผู้รับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวชนาภา  ทังสุบุตร
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวชนาภา  ทังสุบุตร
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวอาทิตยา  ทองสุข
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปาจรีย์  ไชยเสน
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นางสาวอาทิตยา  ทองสุข
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวชนาภา  ทังสุบุตร
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
นางสาวปาจรีย์  ไชยเสน
ผู้แทนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
ผู้แทนงานคอมพิวเตอร์
นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
ผู้แทนงานห้องสมุด
นางสาวปาจรีย์  ไชยเสน
ผู้แทนงานแนะแนว
นางสาวสุชานันท์  คุ้มหรั่ง
ผู้แทนฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวอาทิตยา  ทองสุข

ขอขอบคุณภาพจากงานโสตทัศนศึกษา

เลือกดูบทเรียน

เลือกดูบทเรียนตามระดับชั้น

เลือกดูบทเรียนตามช่วงชั้น
- ช่วงชั้นที่ 3
- ช่วงชั้นที่ 4
- ไม่ระบุช่วงชั้น

เลือกดูบทเรียนตามรายวิชา

เลือกดูบทเรียนตามผู้สร้างบทเรียน

เลือกดูบทเรียนตามกลุ่มสาระ

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
4 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th