สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ธำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กดี มีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานงานพระราชดำริ และดำเนินชีวิตตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะในการคิดวิเคราะห์การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลก
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยี
5. พัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ และการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และเสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เอกลักษณ์โรงเรียน
นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 

2

เป้าประสงค์ของโรงเรียน
นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นผู้ทีความคิดและสามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ สืบสานงานพระราชดำริ ธำรงความเป็นไทย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ประเทศชาติ และสังคมโลก

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน
1. มีระเบียบวินัย บุคลิกภาพ และสุขภาพกาย-สุขภาพจิตที่ดี
2. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
3. การมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. สืบสานงานพระราชดำริและอนุรักษ์ความเป็นไทย
5. การอ่าน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th