ทำเนียบบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์
หัวหน้างานอำนวยการกลุ่ม
นางสาวอรวรรณ จันทร์ฟู
หัวหน้างานกลุ่มนโยบายแผน
นางรัตติยา บุญศิริ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัย
หัวหน้างานงบประมาณ
นางปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ
หัวหน้างานติดตามและประเมิน
นางจิรัสยา นาคราช
หัวหน้างานควบคุมภายใน
นางสาวทวิณา ไชยยงยศ
หัวหน้างานสารสนเทศ
นายจิรากร สำเร็จ
ผู้จัดการร้านสวัสดิการโรงเรียน KPN Minimart
นายสุทธิ์ศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า
ผู้จัดการร้านสวัสดิการโรงเรียน KPN Copy Center
นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง
ผู้จัดการร้านสวัสดิการโรงเรียน KPN Book Center
นางสาวสุธินันท์ เลิศกมลวรรธน์
ผู้จัดการร้านสวัสดิการโรงเรียน KPN Corner
นางสาวกัญภร แสงมณี
กรรมการ
นางสุธาทิพย์ ผลไสว
กรรมการ
นายรวิภาส โคมากุล
กรรมการ