งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

StdKPNNew2561

**ติดต่อรับใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร ณ อุทยานการศึกษา (KPN PARK)**
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ในวันเวลาราชการเท่านั้น
<<เอกสารให้ดาวน์โหลด>>
ใบรับรองผลการเรียน สำหรับนักเรียนสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ใบรับรองผลการเรียน สำหรับนักเรียนสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑