งานโครงการยกระดับฯ

แผนปฏิบัติการโครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

471864312-member

รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559

471864312-member

รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ปีงบประมาณ 2559

471864312-member

แผนปฏิบัติการโครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559

471864312-member

รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558

471864312-member

รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับ
และส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558